Tin cậy

CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner

niggi
27.67MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 5.2.4 2 tuần trước

Mô tả của CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner

CodeCheck is your personal shopping assistant when it comes to healthy and conscious consumption 🕵️‍-. Simply scan the barcode or EAN number of your food 🥗 or cosmetics 💄 and in just a few seconds you can find out whether the products are vegan, vegetarian or gluten- or lactose-free. Additionally, if they contain: palm oil, microbeads, nanoparticles, parabens, paraffins, too much sugar, etc.. CodeCheck also helps you, if you have an allergy to something. Now you can also customize CodeCheck to fit you best. Based on your individual needs, it will give you a personal rating circle which shows whether a product is suitable for you. You can set warnings, for gluten or if a product is vegan or vegetarian or not ⚠️. You will always receive suggestions of better alternatives, too. But CodeCheck isn’t just a product scanner and a smart shopping assistant. It’s also a wiki and a news feed – all in one app 💪!

HOW IT WORKS
Download the free app or subscribe to the ad-free premium version
Login and select one of four profiles or build your own.
Further customize your profile based on your own lifestyle and diet to receive personalized ratings and alerts for example a vegan-, vegetarian- or gluten-alert.
Use the scanner and with a glance, find out if a product is suitable for you.
After scanning, simply scroll down to be shown more suitable alternatives.
Stay up to date with the latest news on healthy and sustainable consumption
Live more healthily, sustainably, consciously and happily 👍.

INDEPENDENT RATINGS
We follow the latest scientific findings or independent expert opinions from organizations such as Greenpeace, BUND (Friends of the Earth Germany), the WWF, the Food Standards Agency, and consumer protection bodies like Verbraucherzentrale Hamburg, Verbraucher Initiative e.V. and Stiftung für Konsumentenschutz. The sources referenced for ratings are always listed under each ingredient.

WIKI
Is your product not listed? Then why not become an active member of our CodeCheck community and enter products and all their ingredients into our database? Our algorithm will then immediately link these to the corresponding ratings by relevant experts.

NEWS FEED
Our news feed will show you all the relevant information besides offering fantastic tips, vegan or gluten-free recipes 👨‍🍳 and much more.

Ad-free Version
You can buy an ad-free version of CodeCheck. If you decide to purchase CodeCheck ad-free, it will be done through your Play-Store account.

If you have any questions, requests or suggestions, please write us at support@codecheck.info!

Do you like CodeCheck? If so, we welcome a positive ★★★★★ rating! We hope you have a great time shopping in a healthy, sustainable way.

Your CodeCheck Team

----------

Codecheck.info website

CODECHECK ON SOCIAL MEDIA
Facebook: https://www.facebook.com/codecheck.info.de
Instagram: https://www.instagram.com/codecheck_info/
Twitter: https://twitter.com/codecheck_info
Pinterest: https://www.pinterest.com/codecheckinfo
CodeCheck là trợ lý mua sắm cá nhân của bạn khi nói đến việc tiêu thụ lành mạnh và có ý thức 🕵️-. Đơn giản chỉ cần quét mã vạch hoặc số EAN thức ăn của bạn 🥗 hoặc mỹ phẩm 💄 và chỉ trong vài giây, bạn có thể tìm hiểu xem các sản phẩm đang ăn chay, ăn chay hoặc gluten- hoặc lactose-free. Ngoài ra, nếu chúng chứa: dầu cọ, microbeads, hạt nano, paraben, parafin, quá nhiều đường, vv .. CodeCheck cũng giúp bạn, nếu bạn bị dị ứng với cái gì đó. Bây giờ bạn cũng có thể tùy chỉnh để phù hợp với CodeCheck với bạn nhất. Dựa trên nhu cầu cá nhân của bạn, nó sẽ cung cấp cho bạn một vòng tròn đánh giá cá nhân trong đó cho thấy liệu một sản phẩm phù hợp cho bạn. Bạn có thể thiết lập cảnh báo, đối với gluten hoặc nếu một sản phẩm là ăn chay hay ăn chay hay không ⚠️. Bạn sẽ luôn nhận được lời đề nghị lựa chọn thay thế tốt hơn, quá. Nhưng CodeCheck không chỉ là một máy quét sản phẩm và một trợ mua sắm thông minh. Nó cũng là một wiki và một nguồn tin - tất cả trong một ứng dụng 💪!

Cách thức hoạt động
Tải ứng dụng miễn phí hoặc đăng ký lên phiên bản cao cấp quảng cáo miễn phí
Đăng nhập và chọn một trong bốn tiểu hoặc xây dựng của riêng bạn.
Tuỳ chỉnh thêm hồ sơ của bạn dựa trên lối sống và chế độ ăn uống để nhận xếp hạng cá nhân và cảnh báo ví dụ như một vegan-, vegetarian- hoặc gluten-cảnh báo của riêng bạn.
Sử dụng máy quét và với một nháy mắt, tìm hiểu xem một sản phẩm phù hợp cho bạn.
Sau khi quét, bạn chỉ cần di chuyển xuống được hiển thị lựa chọn thay thế phù hợp hơn.
Luôn cập nhật với những tin tức mới nhất về tiêu thụ lành mạnh và bền vững
Sống lành mạnh hơn, bền vững, có ý thức và hạnh phúc 👍.

ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP
Chúng tôi làm theo những phát hiện khoa học mới nhất hoặc ý kiến ​​của chuyên gia độc lập từ các tổ chức như Greenpeace, BUND (Friends of the Đức Trái Đất), WWF, Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm, và các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng như Verbraucherzentrale Hamburg, Verbraucher Initiative e.V. và Stiftung für Konsumentenschutz. Các nguồn tham chiếu cho xếp hạng luôn được liệt kê theo từng thành phần.

WIKI
Được sản phẩm của bạn không được liệt kê? Sau đó, tại sao không trở thành một thành viên tích cực của cộng đồng CodeCheck của chúng tôi và nhập sản phẩm và tất cả các thành phần của họ vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi? Thuật toán của chúng tôi sau đó sẽ ngay lập tức liên kết này để xếp hạng tương ứng của các chuyên gia có liên quan.

TIN TỨC FEED
feed tin tức của chúng tôi sẽ cho bạn thấy tất cả các thông tin liên quan bên cạnh cung cấp lời khuyên tuyệt vời, ăn chay hoặc công thức nấu ăn không có gluten 👨🍳 và nhiều hơn nữa.

Ad-free Version
Bạn có thể mua một phiên bản quảng cáo miễn phí của CodeCheck. Nếu bạn quyết định mua CodeCheck quảng cáo miễn phí, nó sẽ được thực hiện thông qua tài khoản Play-cửa hàng của bạn.

Nếu bạn có thắc mắc, yêu cầu hoặc đề nghị, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi tại support@codecheck.info!

Bạn có thích CodeCheck? Nếu vậy, chúng tôi hoan nghênh một đánh giá ★★★★★ tích cực! Chúng tôi hy vọng bạn có một thời gian tuyệt vời mua sắm một cách lành mạnh, bền vững.

Đội CodeCheck của bạn

----------

website Codecheck.info

CODECHECK VỀ XÃ HỘI MEDIA
Facebook: https://www.facebook.com/codecheck.info.de
Instagram: https://www.instagram.com/codecheck_info/
Twitter: https://twitter.com/codecheck_info
Pinterest: https://www.pinterest.com/codecheckinfo

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner

4.8
5
5
4
4
1
3
0
2
0
1
0

Đánh giá CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner, hãy là người đầu tiên!

Cờ CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng niggi
Cửa hàng niggi 22 21.51k

Thông tin APK về CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner

Phiên bản APK 5.2.4
Khả năng tương thích Android 6.0+ (Marshmallow)
Lập trình viên Mopper AB


Tải về CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner APK
Tải về